Отказ/връщане/рекламация

Отказ от доставена стока

чл.39 Клиент,имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите,има право,без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина,да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни ,считано от датата на получаване на стоката.В рамките на горепосочения срок,Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки,тяхното качество и безопасност.

чл.40 Ако Клиент,имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите,се откаже от доставените стоки в иказания по-горе срок,следва да уведоми ''ПРО БИТС БЪЛГАРИЯ ЕООД'' и да върне стоката с нейните оригинални етикети,без индикации,че стоката е била употребявана,без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия от чл.55 от Закона за защита на потребителя.Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция.Разноските за връщане на стоката са за сметка на клиента.

чл.41 Върнати могат да бъдат всички стоки с изключениена тези,изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания(променен фабричен вид).

чл.42 След получаване на върнатата стока и прегледа й,Доставчикът възстановява на клиента заплатената от него сума(с изключение на допълнителните разходи,свързани с избран от Клиента начин на доставка,различен от най-евтиния начин на доставка,предлаган от Доставчика)не по-късно от 14 дни,считано от датата,на която потребителя е упражнил правото си на отказа от склчения договор.Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката му да бъде заменена с друг продукт по избор.

Формуляр за упражняване на правото за отказ от договора на разстояние,може да намерите  ТУК

Анулиране на поръчка

чл.43(1) В случа,че клиентът желае да откаже направена вече поръчка,някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт,той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо(не по-късно от 6 часа след направената поръчка)за да уведоми ''ПРО БИТС БЪЛГАРИЯ ЕООД'',както и да потвърди желанието си писмено посредством email.

(2) При отказ от поръчката "ПРО БИТС БЪЛГАРИЯ''ЕООД се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 дни.

Рекламации

чл.44(1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

(2)При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума,замяна на стоката с друга,съответстваща на договореното,отбив от цената или безплатно извършване на корекция/ремонт.Замяната на стока с друга се извършва в магазина,от който е закупена стоката.Клиентът трябва да върне стоката,обект на рекалмацията и да се полълнят съответните документи,свързани с рекламацията.

(3) Клиентът има право на рекламации,ако дефектите не са следствие от негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката,причинени от неправилната й употреба.

(4) При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите,на които се основава претенцията:касова бележка или фактура,протоколи,актове или други документи,установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;други документи,установяващи претенцията по основание и размер.

(5) Клиент,имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите,може да предяви рекламация в сроковете,посочени в Закона за защита на потребителите.За Клиент,нямащ качеството напотребител,са приложими сроковете ,посочени в Законът за задълженията и договорите.